World Wide
TH | EN

สินค้า กลุ่มใช้งานที่บ้าน

วิถีใหม่ในการใช้ชีวิต สู่มุมมองใหม่ของชีวิต

“ชุดเตียงโฮมแคร์ของพาราเมาท์ เบด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานในการดูแลผู้สูงอายุ
ซึ่งชุดเตียงเหล่านี้ ผลิตด้วยเทคโนโลยีและแนวคิดที่ผ่านการคัดกรองและพัฒนาให้ดีขึ้น”

Welcome to “Paramount Bed Experience Thailand”